ต้นสังกัด

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2562
3. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการเข้าใจเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย ทางชีวภาพ (ผ่านโครงการสัมพันธ์สนับสนุนยุทธศาสตร์สร้างการเจริญเติบโตด้านคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการประชาสัมพันธ์) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม